Algemene Voorwaarden
Versie d.d. 01-01-2024

C2CU en “Coffee & Drinks d’Italia” zijn de beide handelsnamen waaronder deze Vennootschap Onder Firma is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Artikel 1 – Definities

 • Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en of diensten afneemt van de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van consumentenkoop;
 • Consumentenkoop: de koop gesloten tussen ondernemer en de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten, diensten gedurende een bepaalde periode;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand in geval van consumentenkoop;
 • Ondernemer: C2CU die producten en of diensten aanbiedt aan afnemer op afstand;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit ondernemer

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van C2CU en/of alle met C2CU gesloten overeenkomsten c.q. opdrachten tussen afnemer en C2CU. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met C2CU.
 • Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal C2CU voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de C2CU zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite c2cu.nl.
 • C2CU is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail. Bij niet accepteren blijven de eerder geaccepteerde voorwaarden van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door C2CU wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten C2CU aansprakelijk is of kan zijn.
 • C2CU accepteert geen algemene voorwaarden van de afnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de afnemer verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van C2CU nadrukkelijk overeen, dat C2CU niet gebonden is aan die voorwaarden van de afnemer.

Artikel 4 – De aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen door C2CU geschieden geheel vrijblijvend. De in de aanbieding opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluiten voor de opgegeven producten en of diensten. Wanneer een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 • De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als C2CU gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden C2CU niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt C2CU zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • Mondelinge toezeggingen verbinden C2CU slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door C2CU zijn bevestigd.
 • Het aanbod van C2CU geldt niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • C2CU kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen C2CU en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling van een product of dienst door C2CU op haalbaarheid is beoordeeld.
 • Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt C2CU onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3 en 4. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door C2CU is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 • C2CU behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bestelling van een product of dienst niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde van vooruitbetaling.
 • De C2CU kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien C2CU op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan C2CU een bestelling of aanvraag van een product of dienst weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.
 • De prijs omvat de prijs voor de producten en of diensten en de kosten van de verpakking. Kosten voor transport en aflevering en of installatie komen voor rekening van afnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal C2CU passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data treffen en voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch betaald, zal C2CU daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – De huurovereenkomst

 • De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode zoals is vermeld in de huurovereenkomst.
 • Bij onduidelijkheid over de aanvangstermijn van de huurovereenkomst, wordt de duur van de overeenkomst berekend vanaf datum ondertekening.
 • Tot aan het einde van de overeengekomen huurperiode kan het contract niet opgezegd worden.
 • Bij voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst dient de afnemer de volledige toekomstige huurtermijnen te voldoen.
 • Bij het eindigen van de huurovereenkomst dient de afnemer het gehuurde en alle overige toebehoren op de dag van beëindiging af te leveren bij C2CU. Bij te late aflevering zal een direct opeisbare boete aan de afnemer in rekening worden gebracht, te weten € 49,= per dag.
 • C2CU zal aan de afnemer met betrekking tot de in de huurovereenkomst beschreven gehuurde behorende ingrediënten, benodigdheden (bekers, suiker, lepeltjes etc.) , reinigingsmiddelen en de software (indien van toepassing) tegen betaling leveren. De afnemer is verplicht zowel de ingrediënten als benodigdheden als de reinigingsmiddelen (reinigingstabletten, melkreiniger en pistonreiniger) als het waterfilter bij C2CU af te nemen. De kosten van verzending komen voor rekening van afnemer en dienen door de afnemer te worden betaald.
 • C2CU is gerechtigd naar eigen keuze nieuwe of gebruikte (occasion) apparatuur te plaatsen conform de huurovereenkomst.
 • De huurovereenkomst kan zonder medewerking en schriftelijke instemming van C2CU niet worden aangepast of worden gewijzigd.
 • C2CU gaat uit van de juistheid van alle door de afnemer aan haar verstrekte gegevens en gedane opgaven. C2CU is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen.

Artikel 7 – De prijs

 • Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • C2CU is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de afnemer binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • C2CU is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de afnemer als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, bedrijfskosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste e.d. Indien een prijsverhoging plaatsvindt en er sprake is van consumentenkoop, heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Dit geldt niet voor prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Deze prijsverhogingen zullen per direct en onverkort door C2CU mogen worden doorbelast aan de afnemer.
 • De op de huurovereenkomst genoemde prijzen, zijn prijzen per 2-1-2018 en gebaseerd op het prijspeil op het moment van ondertekenen van de overeenkomst. Kosten voor levering, installatie en of ophaalkosten worden expliciet in de huurovereenkomst separaat vermeld indien van toepassing en zijn niet bij de huurprijs inbegrepen.
 • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
 • Het uurtarief (arbeidsloon per uur) voor een technicus/(service)monteur bedraagt voor 2018 € 71,39 inclusief btw. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Wanneer een (service)monteur wordt afgeroepen door de afnemer, terwijl de afnemer verantwoordelijk is voor het defect, de storing, of enig ander probleem dat door de afnemer is veroorzaakt worden de kosten voor dit bezoek bij de afnemer in rekening gebracht. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen in de volgende gevallen: er blijkt onterecht een storing te zijn gemeld, de storing is door de afnemer zelf veroorzaakt, het is een storing die redelijkerwijs door de afnemer zelf had kunnen worden verholpen, er is sprake van onoordeelkundig, oneigenlijk, of afwijkend gebruik van de apparatuur door de afnemer. De heen- en terugreis van de (service)monteur zal op basis van het uurtarief in rekening worden gebracht. Tevens zullen er voorrijdkosten in rekening worden gebracht, deze bedragen voor 2018 € 78,65  inclusief btw. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • De kosten voor herstel van defecten als gevolg van bedieningsfouten, onjuist gebruik, niet correct reinigen van de machine, onjuiste omgevingscondities – waaronder vocht, stof of extreme trillingen -, oneigenlijke voorwerpen in de apparatuur, het gebruik van ingrediënten van derden, schade bij stroomstoring, schade wegens overmacht, zijn niet inbegrepen in de prijs. De kosten zoals arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zullen bij de afnemer in  rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Specifieke verplichtingen afnemer huurovereenkomst

 • De afnemer zal geen werkzaamheden, wijzigingen, uitbreiding, of aanpassing aan het gehuurde door derden laten plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan en met schriftelijke toestemming van C2CU.
 • De afnemer zal, zonder schriftelijke toestemming vooraf van C2CU het gehuurde niet (laten) verplaatsen of rechten uit de huurovereenkomst overdragen.
 • De afnemer dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van het gehuurde onder andere voor diefstal en schade aan het gehuurde.
 • Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de afnemer voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, te worden gemeld aan C2CU.
 • In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de afnemer verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan C2CU te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Een kopie van de aangifte wordt door de afnemer aan C2CU overhandigd.
 • Indien de afnemer verzuimt aangifte te doen en/of verzuimd het proces-verbaal van de aangifte aan C2CU te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
 • Bij diefstal of (economische) totalloss van het gehuurde, verplicht de afnemer zich de schade aan C2CU te vergoeden tegen de nieuwwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de afnemer zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde.
 • De afnemer wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.
 • De afnemer zal er op toezien dat het gehuurde uitsluitend volgens het bedieningsvoorschrift wordt gebruikt. De afnemer zal het gehuurde overeenkomstig de aard en de bestemming als een goed huisvader gebruiken en beheren.
 • De afnemer dient tevens zorg te dragen voor een geschikte locatie voor het opstellen van het gehuurde, rekening houdend met een veilige en adequate toegangsroute ten behoeve van de installatie van het gehuurde.
 • De afnemer dient tevens zorg te dragen voor de noodzakelijke en geschikte elektrische aansluitingen, waterleidingen, afvoer en randapparatuur (zoals waterfilter en slangen tussen kraan/filter en filter/koffiemachine) teneinde het gehuurde te kunnen doen functioneren, waarbij de afnemer de van overheidswege vastgestelde veiligheidseisen en de voorschriften van de lokale nutsbedrijven in acht moet nemen.
 • De afnemer zal de opstellocatie, de omgevingsconditie en elektrische energie in stand houden, zoals geadviseerd en overeengekomen tijdens de installatie van het gehuurde.
 • De afnemer zal alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen aan de uitvoering van de huurovereenkomst. De afnemer zal hiertoe C2CU in de gelegenheid stellen de werkzaamheden uit te voeren die voortvloeien uit de verplichtingen van C2CU uit de huurovereenkomst.
 • De afnemer dient zelf zorg te dragen voor het reinigen van het gehuurde conform onderstaande voorschriften:

Volgens de machinefabrikant voorgeschreven reinigingenprogramma`s uit te voeren met de voorgeschreven reinigingsproducten.

 • Indien blijkt dat afnemer het gehuurde niet reinigt conform bovenstaande instructies vervalt de fabrieksgarantie en de eventueel afgesloten optionele service en komen alle kosten voor rekening van de afnemer. De bij C2CU afgenomen reinigingsmiddelen zullen als maatstaf worden gehanteerd.

Artikel 9 – De levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • C2CU zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het door de afnemer verstrekte adres aan C2CU in Nederland.
 • Verpakkingsmateriaal zal niet door C2CU worden afgevoerd, dit dient door de afnemer zelf te worden gedaan.
 • De bezorg- en/of verzend- en/of behandelkosten en/of installatiekosten zijn voor rekening van de afnemer.
 • C2CU zal door haar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen niet mogelijk is doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er is om andere redenen voor vertraging van de bezorging, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht in geval er sprake is van consumentenkoop, de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren zonder het recht op enige vorm van schadevergoeding.
 • Indien het vorige lid van toepassing is zal het bedrag dat door de afnemer reeds betaald is, onverwijld door C2CU aan de afnemer worden terugbetaald.
 • Aan de leveringsplicht van C2CU zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door C2CU geleverde producten aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Zichttermijn / herroepingsrecht bij consumentenkoop

 • Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht (een deel van) de overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden te ontbinden.
 • De bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. C2CU mag, mits hij de afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • De afnemer kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 • Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De afnemer zal het product slechts uitpakken en bekijken zoals je in een winkel ook zou doen om de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Als de afnemer niet zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking is de afnemer aansprakelijk voor de waardevermindering.
 • Als de afnemer gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient de afnemer dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan C2CU schriftelijk, kenbaar te maken.
 • De afnemer verplicht zich om de producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, terug te zenden of te overhandigen aan C2CU. De afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als het product wordt teruggezonden voordat de bedenktijd is verstreken.
 • Indien de afnemer herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichtingen van de dienst of de levering aanvangt tijdens de bedenktijd, dan is de afnemer C2CU een bedrag verschuldigd evenredig aan dat gedeelte van de verbintenis dat door C2CU is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Indien er kosten van aflevering, bezorging, installatie zijn gemaakt door C2CU dient de afnemer deze kosten integraal aan C2CU te vergoeden.
 • De afnemer draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van de dienst indien de afnemer niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd of niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming en C2CU heeft nagelaten deze verklaring aan de afnemer te bevestigen.
 • De afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door de afnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.
 • De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 • Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 11 – Verplichtingen van C2CU bij herroeping consumentenkoop

 • C2CU zal na ontvangst van de melding van herroeping door de afnemer onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping toezenden aan afnemer.
 • C2CU zal de afnemer onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt het door de afnemer betaalde terugstorten, inclusief de verzendkosten.
 • C2CU zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.
 • Als de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is C2CU niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

 

Artikel 12 – Uitgesloten van de zichttermijn / herroepingsrecht bij consumentenkoop

 • C2CU sluit het herroepingsrecht van de afnemer voor de volgende producten en of diensten uit:
  1. Producten en of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
  2. Producten en of diensten die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  3. Producten en of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
  4. Diensten, na uitvoering van de dienst, in geval:
   1. de uitvoering reeds is aangevangen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer;
   2. de afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra C2CU de overeenkomst heeft uitgevoerd.


Artikel 13 – Risico overgang

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij C2CU tot het moment van levering aan de afnemer of een door afnemer vooraf aangewezen en aan C2CU bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook in het geval er geen of nog geen eigendomsoverdracht tot stand is gekomen.
 • Indien de producten ter afname van de afnemer gereed staan en zulks is medegedeeld aan de afnemer, is de afnemer tot afname terstond verplicht. Het risico van de producten gaat op het moment van de mededeling over op de afnemer.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de afnemer niet alle vorderingen die C2CU op de afnemer heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld bezorgkosten, incassokosten en rente, door de afnemer volledig zijn betaald of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt C2CU zich het eigendom van de producten voor. Pas nadat de afnemer alle vorderingen die C2CU op de afnemer heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld bezorgkosten, incassokosten en rente, door de afnemer zijn betaald zal het eigendom van de producten op de afnemer overgaan.
 • De afnemer is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de producten te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C2CU en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer. Het is afnemer voorts niet toegestaan om de producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van de producten niet op de afnemer is overgegaan.
 • De afnemer is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van C2CU te bewaren, tenzij C2CU uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent aan de afnemer binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de producten aan afnemers te verkopen alsmede de producten te verwerken.
 • C2CU is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien de afnemer niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De afnemer zal C2CU te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van C2CU.
 • Indien er gerede twijfel bij C2CU bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is C2CU bevoegd de bezorging van de producten uit te stellen totdat door de afnemer zekerheid voor de betaling wordt verschaft. De afnemer is aansprakelijk voor de door C2CU door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

 

Artikel 13 – Betaling

 • De overeengekomen bedragen dienen vooraf door de afnemer te worden voldaan door middel van Ideal of Paypal. Indien betaling vooraf niet in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden is bedongen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • De afnemer is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 • Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
 • De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan C2CU te melden.
 • Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn behoudt C2CU zich het recht voor om administratiekosten ten bedrage van € 40,= in rekening te brengen.
 • Iedere betaling van de afnemer strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan C2CU, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
 • Bij niet tijdige betaling door de afnemer, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig is, zodra 14 dagen verstreken zijn na afloop van de betalingstermijn, dan wel in geval van facturering zodra 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum.
 • Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, en nadat de afnemer door C2CU is gewezen op de te late betaling en C2CU de afnemer nog een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en betaling binnen deze 14-dagen-termijn uitblijft, zal C2CU de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening. Ingeval er sprake is van consumentenkoop geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.
 • Indien C2CU genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is C2CU eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de afnemer door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € [invullen],= . In geval er sprake is van een consumentenkoop bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. C2CU behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de afnemer te vorderen.
 • Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling is C2CU tevens bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de afnemer aansprakelijk voor de door C2CU geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van de ingebrekestelling voor zover vereist en wettelijk toegestaan.

Artikel 14 – Gevolgen tekortschieten afnemer

 • Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan C2CU in geval van verzuim van de afnemer alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van C2CU op afnemer direct en ineens opeisbaar. Afnemer wordt geacht in verzuim te zijn ingeval deze niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden, alsmede in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, beslaglegging, het stilleggen of liquidatie van diens onderneming, onder curatele stelling, het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers.
 • Afnemer zal in de gevallen als genoemd in lid 1 hiervoor, C2CU onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van C2CU, passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van C2CU.
 • C2CU heeft in geval van verzuim van afnemer het recht deze overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de producten bij afnemer kunnen worden teruggehaald en de na ontbinding nog resterende termijnen van de overeenkomst als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van C2CU om eventuele verdere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Garantie

 • C2CU garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 • De garantietermijn van C2CU komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantietermijn doet geen afbreuk aan de rechten of vorderingen die de wet aan de afnemer toekent indien sprake is consumentenkoop
 • C2CU is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan C2CU) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan C2CU. Bij consumentenkoop wordt een melding zoals bedoelt in dit lid binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking als tijdig beschouwd. Terugzending van de geleverde producten dient te geschieden conform de gestelde voorwaarden genoemd in Artikel 10.
 • Indien klachten van de afnemer door C2CU gegrond worden bevonden, zal C2CU naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van C2CU en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten, dan wel (naar keuze van C2CU) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van C2CU gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van C2CU voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • Deze garantie geldt niet indien:
  1. de afnemer jegens C2CU in gebreke is;
  2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van C2CU en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • C2CU verstrekt uitdrukkelijk geen andere garanties dan gesteld in dit artikel, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen in de gesloten overeenkomst tussen C2CU en afnemer. Dit lid laat de rechten of vorderingen die door de wet aan de afnemer worden toegekend in het geval er sprake is van consumentenkoop onverlet.

Artikel 16 – Overmacht

 • C2CU is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers, leveranciers en/of fabrikanten, internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • C2CU behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Indien de overmachtstoestand langer dan 90 dagen duurt, zal ieder van beider partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is C2CU gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Indien C2CU ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn klanten of afnemers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle klanten en afnemers, is C2CU gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke klanten en afnemers hij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
 • Indien C2CU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 

 • C2CU is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde producten en/of verpakkingen in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van C2CU, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.
 • Afnemer vrijwaart en stelt C2CU schadeloos betreffende alle aanspraken van derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door afnemer aan deze derden geleverd product of dienst.
 • In het geval dat C2CU toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van C2CU beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
  1. het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;
  2. het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van C2CU uitkeert;
  3. maximaal het bedrag dat C2CU voor de onderhavige ondeugdelijke goederen aan de afnemer heeft gefactureerd excl. BTW en in geval er sprake is van een huurovereenkomst maximaal het bedrag dat C2CU gedurende de duur van de overeenkomst maximaal aan afnemer kan factureren excl. BTW. Waarbij de duur tot maximum een jaar wordt beperkt in geval de huurovereenkomst wordt aangegeven voor een periode langer dan een jaar.
 • Indien C2CU aansprakelijk mocht blijken te zijn voor de aan afnemer veroorzaakte schade en voornoemde uitsluitingen/beperkingen niet van toepassing mochten zijn, is de aansprakelijkheid van C2CU in alle gevallen beperkt tot het bedrag ad € 250,= (tweehonderdvijftig euro).
 • Een eventuele claim van afnemer of derden, op grond waarvan C2CU aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor de door deze geleverde producten, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van C2CU valt, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van drie jaar na de levering van de producten, diensten en of werkzaamheden door C2CU, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
 • Het bepaalde in dit artikel gelden mede ten gunste van medewerkers in dienst van C2CU en van alle (rechts)personen waarvan C2CU zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan hij deel uitmaakt.
 • Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke verplichting tot schadevergoeding die op C2CU rust in geval er sprake is van een consumentenkoop onverlet.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Afnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van informatie die door C2CU wordt verstrekt en waarvan de afnemer het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.
 2. Afnemer is niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die door de C2CU aan afnemer ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de afnemer voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Artikel 19 – Klachten en geschillenregeling

 • C2CU is niet aangesloten bij een klachten-en geschillenregeling.
 • Indien de afnemer een klacht heeft over een product of dienst dan dient de afnemer zo snel mogelijk contact op te nemen met C2CU per e-mail via: info@c2cu.nl waarin duidelijk en begrijpelijk de klacht uiteen wordt zet. Uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst zal C2CU op de klacht reageren.

Artikel 20 – Afbeeldingen en specificaties

 • Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van C2CU gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 21 – Overige bepalingen

 • C2CU is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, aan derden over te dragen. Afnemer verklaart zich hiermee akkoord
 • Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
 • Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze voorwaarden, de overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den-Haag, met als zittingsplaats Den-Haag.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55105556
d.d. 1-9-2018.

 

 

Modelformulier voor herroeping in geval er sprake is van consumentenkoop

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan: [naam ondernemer]

[geografisch adres ondernemer]

[faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 [Naam consumenten(en)]

 [Adres consument(en)]

 [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is